Strona główna

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie lub zapisanie na odpowiednim nośniku.

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.newwall.pl prowadzony jest przez firmę FKS94 KAROL FILIPEK

 

Adres prowadzenia działalności gospodarczej:

21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25

 

Adres korespondencyjny:

21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25

NIP: 537 - 241 - 08 -37

REGON: 061679518


Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: biuro@newwall.pl

Numer telefonu: 572 39 38 39

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:


Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym https://newwall.pl

Sprzedawca –  FKS94 KAROL FILIPEK prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: 21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25 działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 537-241-08-37, REGON 061679518 adres poczty elektronicznej:

sklep@newwall.pl numeru telefonu: 572393839

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem, a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

 

I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę FKS94 KAROL FILIPEK za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.newwall.pl
 2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

II

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2.  Ofertą sklepu jest nasza oferta magazynowa tzn., że wszystkie produkty są dostępne "od ręki".
 3. Konsument może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.newwall.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
 4. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod: elektroniczny formularz zamówienia, telefonicznie lub mailowo.
 5. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu.
 6. Cena towaru uwidoczniona na stronie sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 7. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar, jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
 8. Po złożeniu przez konsumenta zamówienia, sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy na adres e-mail konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży między konsumentem, a sprzedawcą.
 9. Konsument może wybrać formę dowodu zakupu w postaci paragonu, faktury elektronicznej lub faktury papierowej. W przypadku wybrania faktury konsument zobowiązany jest wskazać sprzedawcy w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

III

Sposoby płatności

 1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za towar: płatność elektroniczna lub płatność zwykłym przelewem.

IV

Terminy płatności

 1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

V

Sposoby dostawy

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez przekazanie towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Przewoźnik jest wybierany w zależności od wielkości zamówienia.

VI

Termin dostawy

 1. Wysyłka zamówionego towaru nastąpi w ciągu do 14 dni roboczych od otrzymania należności od kupującego.
 2. Jakakolwiek zmiana terminu jest możliwa po wcześniejszym kontakcie między stronami i uzależniona od możliwości sprzedającego.

VII

Koszty dostawy

 1. Dostawa towaru do konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie sklepu internetowego na karcie danego produktu, jak i w trakcie składania zamówienia.
 2. Istnieje możliwość wysyłki towaru za granicę.

VIII

Reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określona jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć konsumentowi towar bez wad.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
 4. a) pisemnie na adres Sprzedawcy: FKS94 KAROL FILIPEK, 21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25
 5. b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@newwall.pl
 6. Reklamacja powinna zawierać:
 7. a) imię i nazwisko konsumenta,
 8. b) nazwę towaru oraz datę zakupu,
 9. c) datę wystąpienia wady,
 10. d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
 11. e) żądanie konsumenta związane z doprowadzeniem towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania konsumenta.
 13. Towar podlegający reklamacji należy odesłać na adres Sprzedawcy: FKS94 KAROL FILIPEK, 21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25.

IX

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
 4. a) w formie elektronicznej na adres e-mail sprzedawcy: biuro@newwall.pl
 5. b) drogą korespondencyjną na adres sprzedawcy: FKS94 KAROL FILIPEK,21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie sklepu internetowego www.newwall.pl
 7. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
 8. a) dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,

 1. b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym www.newwall.pl
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.
 8. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres sprzedawcy: FKS94 KAROL FILIPEK, 21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25.
 9. Sprzedawca nie odbiera przesyłek zawierających zwracany towar, odesłanych metodą „za pobraniem”.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 13. a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 14. b) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 15. c) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
 16. d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 17. e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
 18. f) zawartej w drodze aukcji publicznej,
 19. g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,
 20. h) w której towar zakupiony został na fakturę VAT przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, podmiot taki nie jest bowiem konsumentem, którym w rozumieniu ustawy pozostaje jedynie osoba fizyczna  dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

X

Poufność danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma FKS94 KAROL FILIPEK, 21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 061679518, NIP: 537 - 241 - 08 -37 (zwaną dalej „Sprzedawcą”)

2) Inspektorem ochrony danych w FKS94 KAROL FILIPEK jest Karol Filipek, adres e-mail: biuro@newwall.pl

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z FKS94 KAROL FILIPEK  umowy o świadczenie usług oferowanych i wykonania tej umowy, a także wykonania ciążących na sprzedawcy obowiązków prawnych, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4) Firma FKS94 KAROL FILIPEK jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podwykonawcom. Przekazanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie zawartej przez Ciebie umowy oraz na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług oferowanych przez FKS94 KAROL FILIPEK, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług oferowanych przez sprzedawcę. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie ze sprzedawcą umowy o świadczenie usług oferowanych, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez FKS94 KAROL FILIPEK ciążącego obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi sprzedawcy informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

10) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

XI

Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
 3. a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 4. b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
 6. a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 7. b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
 8. c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
 9. Sprzedawca poinformuje konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
 10. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw konsumentów korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Niniejszy regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw klienta. Nie moze byc rowniez w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄSklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://newwall.pl prowadzony jest przez firmę FKS94 KAROL FILIPEK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.Adres prowadzenia działalności gospodarczej

21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25Adres korespondencyjny:

FKS94 KAROL FILIPEK

21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25

NIP: 537 - 241 - 08 -37

REGON: 061679518

 

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: sklep@newwall.pl

Numer telefonu:572393839

I

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz opcjonalnie włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce; konto poczty elektronicznej.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez klientów treści o charakterze bezprawnym.

II

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym związanych z funkcjonowaniem strony o adresie elektronicznym www.newwall.pl można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@newwall.pl.pl lub też telefonicznie pod numerem 572393839 a także na adres korespondencyjny FKS94 KAROL FILIPEK, 21-560 Międzyrzec Podlaski, Rogoźniczka 25.
 1. W zawiadomieniu o wystąpieniu niezgodności związanej z funkcjonowaniem strony internetowej www.newwall.pl należy podać: imię i nazwisko, termin (datę) i przyczynę wystąpienia reklamacji, wraz z opisem, na czym polega.
 2. Sklep ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika/Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.

III

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego sprzedawcę z klientem.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2018